TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ร้อยเอ็ด

ผู้จัดทำ
นางสาวสุภัทรา แซงสว่าง
เด็กชายธิศร วงศ์โชคชัยปิติ

ครูที่ปรึกษา
นายคมกริช บุตรอุดม
นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว