TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเมล่อนไร้โรคด้วย AI
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยําวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์

ผู้จัดทำ
นายณัฐนันท์ ไวยเกษตรกรณ์
นายอนวัช เหล่าเขตกิจ
นายศราวุฒิ แขวงแข่งขัน

ครูที่ปรึกษา
นายนิคม ภู่สืบพงษ์
นายพลวัฒน์ เขียวอัศวะ