TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารปลาด้วยเทคโนโลยี IoT
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

ผู้จัดทำ
นายณัฐภัทร เอ่งฉ้วน
นางสาวธนัชพร ช่วยนาค
นายศรายุทธ ธนะกุล

ครูที่ปรึกษา
นายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์
นายพัทธดนย์ กันธะรส