TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานตู้ฟักแยกชนิดไข่อัตโนมัติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส

ผู้จัดทำ
นายอิสวัน สะมะแอ
นางสาวซูฮาดา บินรอเสะ
นายฮาริ มะยูโซะ

ครูที่ปรึกษา
นายอัฟฮัม วาหะ