TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

 โครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวราบ
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดทำ
นายฟาอิส มามะ
นายมูฮำหมัดฮัมดี มูนะ
นางสาวฟาฏีนา โซ๊ะดาแล

ครูที่ปรึกษา
นางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ