TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานอควาโปรนิกส์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดทำ
นางสาวเกวลิน คำอุด
นายชยางกูร ระยับศรี
นายภาณุวัฒน์ อ่อนไกล

ครูที่ปรึกษา
นางณุชรี อ่อนน้ำคำ
นายทวีวัฒน์ มธุรส