TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

ผู้จัดทำ
นายชยธร บันดาลพิภพ
นายวรพล หัวบือ
นายณัฐคนัย แก้วเจริญ

ครูที่ปรึกษา
นายปรีชา ฟักตั้ว
นายกำธร ปีนตา
นายอดิศักดิ์ เป็งปิ้ง