TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดทำ
นายปัณณธร ผากอง
นางสาววิสสุตา พงษ์พรต
นางสาวพิมพ์วิภา ณ พัทลุง
ครูที่ปรึกษา
นายนพดล สุทธิมา
นางสาวสุกัญญา อุพัมมา