TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานตู้ยา Search โอสถ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดทำ
นายวิสุทธ์ ณ พัทลุง
นายจักรพงศ์ ศรีชาย
นางสาวณัฐวศาศิณีไพศรีรัตน์
ครูที่ปรึกษา
นายนพดล สุทธิมา
นางสาวสุกัญญา อุพัมมา