TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน ระบบกรองอากาศอัจฉริยะ
 Smart air filter system
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้จัดทำ
นางสาวนันท์นภัส บุญใหญ่
นางสาวชนินาถ มะโน
นายพรชัย ต้าวพรม

ครูที่ปรึกษา
นายจิรันดร เองศิลป์
นางสาวสวิชญา ทิพย์ประเสริฐ