TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

ผู้จัดทำ
นายพงศกร เหน็บชัด
นายพงศกร ชูชมกลิ่น
นายอนุวัฒน์ สุขาทิพย์

ครูที่ปรึกษา
นายธีรนัย แซ่โหงว
นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี