TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานการปลูกผักแบบไร้ดิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

ผู้จัดทำ
นายธวัช แสนหาง
นางสาวปิยพร ใจยุ
นางสาวพิจิตตรา จอมฟ้า

ครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย