TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ
นางสาวนิชาดา โกยทา
นางสาวอรนุช ยะป่า
นายนราวิชญ์ เจริญสุข

ครูที่ปรึกษา
นางสาวฐิรญา ทะนันชัย
นางสาวอภิสรา คำฟู