TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

ผู้จัดทำ
นายรัฐภูมิ ปวนสาย
นายธีระพงษ์ ไข่สังข์
นางสาวนภัทร เทพสนธิ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวรุ่งนภา นาบง