TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

 โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ
นายเอกพล ลักษณาการ
นายทีโอ๊ะ คีรีรัตนไพบูลย์
นางสาวชลธิชา หม่อโป๊ะกู่

ครูที่ปรึกษา
นายสืบศักดิ์ จอมธรรม
นางสาวธัญทิพย์ จันทร์มะโน