TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

ผู้จัดทำ
นายอนันต์ยศ คำนาค
นายจารุภัทร –
นายณัฐภัทร ศรีวิเศษ

ครูที่ปรึกษา
นายธนากร ไชยยะ
นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต