TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน
โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส

ผู้จัดทำ
นางสาวแวอามีนะห์ หะยีดาโอะ
นางสาวซาฟีการ์ อาแวกาจิ
นางสาวซาฮีดา เจะเลง

ครูที่ปรึกษา
นางสาวอามีนา มะตาเห