TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควันในอากาศ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.สกลนคร

ผู้จัดทำ
นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นเลี้ยม
นางสาวอนุสรา อุปชา
นายณัฐพัฒ นัยเนตร

ครูที่ปรึกษา
นายสานิต โลบภูเขียว
นางจาริยา เส็งตากแดด