TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดทำ
นางสาวไอวริณ ชนไพโรจน์
นายสุสาทร อำพันทอง
เด็กชายฤชุวิญญ์ ภักดี

ครูที่ปรึกษา
นายสุริยา วงค์จันทร์
นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา