TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานรปค48 เกษตร สมาร์ทคิดส์ (RPG48 Smart Farm Smart Kids)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงธัญพร ทองสา
เด็กชายนราธิป เสาวรส
เด็กชายบุรัสกร ชอบชน

ครูที่ปรึกษา
นางสาวเบญจวรรณ สังวัง
นายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี