TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด

ผู้จัดทำ
นางสาววันวิสาข์ จันทร์มี
นางสาวทอสิริ นิลวัลย์

ครูที่ปรึกษา
นายคมกริช บุตรอุดม
นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว