TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

ผู้จัดทำ
นายพงศ์ภัทร พวงมาลา
นางสาวปภัษสร งามจิตสกุล

ครูที่ปรึกษา
นายณัฏฐชัย มาตา
นางสาวทิพย์สุดา หอมนาน