TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานโรงเรือนขยายพันธุ์สับปะรดอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

ผู้จัดทำ
นายพีรพัฒน์ แซ่โซ้ง
นายชาติ แซ่วื้อ

ครูที่ปรึกษา
นายตะวัน สุทธวิจิตร
นายปิยวัฒน์ แสงโยธา