TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)


โครงงานเรื่อง Road Safer Life Saver
โรงเรียนราชินี จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ
นางสาวภรภัทร พันธ์เจริญ
นางสาวพิชานันต์ อิทธิไพสิฐพันธุ์
นางสาวพรปวีณ์ ศรุติกิตติเสถียร

ครูที่ปรึกษา
นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์