TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็ก
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

ผู้จัดทำ
สามเณรสุทิน สวงโท
สามเณรธนดล ภูมิศาสตร์
สามเณรยุทะการ อุดมศรี

ครูที่ปรึกษา
นายพีรภัทร์ ตรงดี