TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรฐิติกร เมืองห้าว
สามเณรจักริน ศรีม่วง
สามเณรนันทกานต์ จิตเรณู

ครูที่ปรึกษา
พระกิตติชัย กิตฺตชโย
นางสาวภานิดา ดวนใหญ่