TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
นางสาวสุวพิชชาน์ ศรีสุธรรม
นางสาวบัณฑิตา เนียมพันธ์
นายชัยวัฒน์ บุญชม

ครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล ขัดสี
นายพงศธร ตุละวิภาค