TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องผสมปุ๋ยสำหรับผักไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะ
โรงเรียน วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้จัดทำ
ส.ณ.นนทกร ประเสริฐก้านตรง
ส.ณ.ธนากร เลานามสิงห์
ส.ณ.ธนภัทร พงษ์บรรเทา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง