TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงาน CAPSICRESCO
โรงเรียนราชินี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ
นางสาววรันธร คุณรัตนสิริ
นางสาวณฐมน จันทร์ศิริศรี
นางสาวเรณุกา ชูสิงห์แค

ครูที่ปรึกษา
นายอภิชาติ อินทนิน