TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้จัดทำ
นายธนาธาน เหล่าเพชร
นางสาววิลาสินี แซ่หล่อ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ
นายเวทางค์ มาเพชร