TH  |  EN

ผลการดำเนินงานปี 2562 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส

ผลการดำเนินงานปี 2562 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ โครงการเพื่อการศึกาษาและโครงการผู้ด้วยโอกาศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 https://www.youtube.com/watch?v=qjFhI5IbBGE วาระ Documents Present 3.1 โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ Download Download 3.2 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                  โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗ Download Download 3.3  โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Download … Read more