TH  |  EN

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563 1.  กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (clip) 2.  การดำเนินงานและการขยายเครือข่าย  (Clip) | เอกสาร โดย ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบนัสขุ ภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี 3.  การเขียนข้อเสนอโครงการ  (Clip) | เอกสาร โดย พว.ขิ่ม สกุลนุ่ม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4. รายงานผลการดำเนินงานศุนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน google Form  (Clip) | เอกสาร โดย อลิสา สุวรรณรัตน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีแ.pdf แบบประเมินนวัตกรรม.pdf รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf แหล่งสื่อการเรียนการสอน.pdf

คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารของหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน … Read more

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ร้อยเอ็ด

การอบรมเรื่อง การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่

การอบรมเรื่อง การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม สร้างเมื่อ: 12 มิถุนายน 2563      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ให้กับคณะครูของโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex โดยมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 133 คน ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการจัดทำเรื่องเล่าทางสังคมที่พัฒนาพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้รูปภาพและเรื่องที่เข้าใจง่ายและประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งครูให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

อบรม โปรแกรม Specech Viewer III และ TSA -โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

อบรม โปรแกรม Specech Viewer III และ TSA -โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สร้างเมื่อ: 09 มิถุนายน 2563      คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ได้อบรมทบทวนและให้ความรู้เรื่องโปรแกรม Specech Viewer III และ TSA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการฝีกและแก้ไขการพูดให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูดให้กับคณะครูของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับFacebook | คลิก

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท

      ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท     ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ … Read more