TH  |  EN

ผลการดำเนินงานปี 2561 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส

ผลการดำเนินงานปี 2561 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=FnMyoBL15HM       ห้องประชุมชั้น 1 ตึกหอสมุดส่วนพระองค์วังสระปทุม: วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562 ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2561 ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรวม 5 โครงการ และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอีก 5 โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 … Read more

ค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer (ikkq1) ประจำปี 2561 ภาคอีสาน     เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.สถานที่ : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยา จ.ศรีสะเกษโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer (ikkq1) ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.  ภาคอีสาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยา จ.ศรีสะเกษ       … Read more

ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานนักเรียนในโครงการฯ

ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานนักเรียนในโครงการฯ           ผู้แทนครูและนักเรียนในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่เป็นผลงานนักเรียนในโครงการฯ ในงานประชุมวิชาการ สวทช.ครั้งที่ 15 (NAC2019) วันที่ 25 มีนาคม 2562 facebook | คลิก

จัดค่ายอิคคิวซัง 3 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคกลาง (โรงเรียนวัดไผ่ดำ)

จัดค่ายอิคคิวซัง 3 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคกลาง (โรงเรียนวัดไผ่ดำ)     เมื่อ : วันที่ 20 -22 มี.ค. 2561สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายอิคคิวซัง 3 “การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมต่อยอดการทำโครงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT ให้กับครูที่ปรึกษาและสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน เปิดโอกาสให้สามเณรที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในการทำโครงงาน 10 กลุ่ม ได้ลงมือทำ ปรับปรุงแก้ไขและนำเสอนโครงงาน ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 นี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม … Read more

ผลการดำเนินงานปี 2561 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานปี 2561 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=QqDQjdSz57g     ห้องประชุมชั้น 1 ตึกหอสมุดส่วนพระองค์วังสระปทุม:  วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2562 รวม 10 โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ … Read more

ค่ายอิคคิวซัง 3 : “การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562)

ค่ายอิคคิวซัง 3 : “การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562)      ค่ายอิคคิวซัง 3: “การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำหรับโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ให้แก่ครูและสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดอบรมค่ายอิคคิวซังครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 : การทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามเณรนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงาน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษา และคำแนะนำในระหว่างที่ลงมือปฏิบัติงาน … Read more

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” https://www.youtube.com/watch?v=myfw2vdbqFk เครดิตโดย : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7link original : คลิก  เมื่อ : วันที่ 7 มี.ค. 2561สถานที่ : ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดโดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ สวทช. และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ        เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ที่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร หรือ One Stop Service มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านโรคเต้านม เพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งด้านการส่งเสริม, การเฝ้าระวังโรคในระยะเริ่มแรก และการวินิจฉัย และรักษาแบบครบวงจร เน้นให้บริการผู้ป่วยใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง     โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ฯ และผลงานนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (mini … Read more

ถอดบทเรียน ไอซีที เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ถอดบทเรียน ไอซีที เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf