TH  |  EN

2 นักวิจัยไทย ในโครงการตามพระราชดำริฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจ สำรวจ “ขั้วโลกใต้”

2 นักวิจัยไทย ในโครงการตามพระราชดำริฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจ สำรวจ “ขั้วโลกใต้” 1. เรือโท ดร. ชนะ สินทรัพย์วโรดมอาจารย์และนักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจวิจัย ณ ทวีปแอนตาร์กติกา ในโครงการความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางถึงสถานีวิจัยที่ขั้วโลกใต้ เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เข้าพักที่อาคาร Amundsen Scott South Pole Station ณ ขั้วโลกใต้ อาคาร Amundsen Scott South Pole Station ภายในอาคาร Amundsen Scott South Pole Station ภายในอาคาร Amundsen Scott South Pole Station   เยี่ยมชมหอปฏิบัติการไอซ์คิวป์ (IceCube Laboratory) ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีวิจัยอมันด์เซ่น สก็อตต์ ที่ขั้วโลกใต้   … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ.2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง(Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) จำนวน 2 ทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ … Read more

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ    ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้      • ทุนการศึกษา: ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าเล่าเรียน … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ดังนี้ • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาโท ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน … Read more

โครงงานอควาโปรนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานอควาโปรนิกส์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำนางสาวเกวลิน คำอุดนายชยางกูร ระยับศรีนายภาณุวัฒน์ อ่อนไกล ครูที่ปรึกษานางณุชรี อ่อนน้ำคำนายทวีวัฒน์ มธุรส   https://www.youtube.com/watch?v=5iyyukLnscg

โครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายวิระยะ ปลั่งกลาง นายรัชพล ทองถาวร นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา ครูที่ปรึกษา นายวิทวัส นาคดี ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

โครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายวิระยะ ปลั่งกลาง นายรัชพล ทองถาวร นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา ครูที่ปรึกษา นายวิทวัส นาคดี ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

โครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายวิระยะ ปลั่งกลาง นายรัชพล ทองถาวร นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา ครูที่ปรึกษา นายวิทวัส นาคดี ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

17 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช https://www.youtube.com/watch?v=n4UTgViwfQA&ab_channel=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8Aระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line)    รายชื่อผู้เขียน 1) นายนาคราช ขุนบุญจันทร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 2) นายปรเมศวร์ ศรีแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 3) นายพิสิฏฐ์ สุขทองตี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5. 4) นายธีรภัทร พลายแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. อาจารย์ที่ปรึกษา   … Read more