TH  |  EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ   ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม … Read more

วิทย์ไมตรีไทย-จีน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS)

เครดิต : วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เมษายน 2565 – ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (stsbeijing.org)

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

 ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     วันที่ 9  มิถุนายน 2564 เอกสารประกอบการบรรยายค่าย Food Projects 2021 | บรรยากาศการอบรม |    บรรยายเรื่อง “กระบวนการวางแผนระเบียบวิธีการทดลอง” | VDO |โดย ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ ไฟล์    บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น”• ไฮโดรคอลลอยด์….ผู้ช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร  | VDO |โดย ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.พีรพงศ์ งามนิคม คณะเทคโนโลยีเกษตร • การพัฒนาสูตรอาหารให้เป๊ะ..…ชิมแล้วปัง | VDO01 | VDO02 |โดย ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 10  มิถุนายน 2564       บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น” … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาโท

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาโท ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒0 มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับ ปริญญาโท และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin … Read more