TH  |  EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ      ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ.๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน โดยรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ และประกาศลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ … Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน      โครงการเทคโนโลยีสารสนเพื่อพัฒนาคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี https://youtu.be/_Vtx5fH7HxI      การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Lindau Nobel Laureate Meetings) เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม เริ่มการประชุมครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๑ ณ เมืองลินเดา เกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของเยอรมนี บริเวณทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) พรมแดนธรรมชาติระหว่างเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์      การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชน นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ ๓ ประการ คือ (๑) ให้ความรู้ (educating) (๒) สร้างแรงบันดาลใจ (inspiring) และ (๓) เชื่อมโยงเครือข่าย (connecting) … Read more

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ ในโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ภาคใต้ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 23 – 25 … Read more

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำนักวิจัยที่จะเดินทางเข้าร่วมการวิจัยอาร์กติกทางเรือ ร่วมกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ปี 2566 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง

นำนักวิจัยที่จะเดินทางเข้าร่วมการวิจัยอาร์กติกทางเรือ ร่วมกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ปี 2566 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง ห้องประชุมชั้น 1 ตึกหอสมุดส่วนพระองค์วังสระปทุม: วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำนักวิจัยที่จะเดินทางเข้าร่วมการวิจัยอาร์กติกทางเรือ (Arctic Research Cruise) ร่วมกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China หรือ PRIC) ปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางเดินทางเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าว มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา … Read more

กิจกรรมอบรมออนไลน์ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการอบรมในหัวข้อ “AI – Artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์ ทำอะไรได้บ้าง สิ่งน่ารู้ เพื่อการเรียนการสอน”

กิจกรรมอบรมออนไลน์ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการอบรมในหัวข้อ “AI – Artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์ ทำอะไรได้บ้าง สิ่งน่ารู้ เพื่อการเรียนการสอน”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการอบรมในหัวข้อ “AI – Artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์ ทำอะไรได้บ้าง สิ่งน่ารู้ เพื่อการเรียนการสอน”วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำปี 2566 และสร้างความตระหนัก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่อง AI – Artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถนำมาใช้ในการใช้งาน การบริหารและการสอนได้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 73 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล … Read more

ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ      ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ.๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน โดยรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ และประกาศลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง … Read more

ติดตามกรณีศึกษาพระราชทาน จ.นราธิวาส 15 มิ.ย. 66

ติดตามกรณีศึกษาพระราชทาน จ.นราธิวาส 15 มิ.ย. 66      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเคสกรณีศึกษาพระราชทานร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยมีนายหฤษฎ์ มาหะมะ ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย ผู้แทนกาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับ โดยทางคณะได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กอารีสา มะลี กรณีศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านอีนอและบ้านพักใน ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ โดย นางตอบญีบะส สาเระ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน     ครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงรายงานเรื่องการเรียนของเด็กหญิงอารีสารายงานให้ทราบว่าเด็กหญิงอารีสามีนิสัยร่าเริง สามารถทำกิจกรรมกับนักเรียนทั่วไปได้ … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน(University College Dublin : UCD)สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖(ค.ศ. ๒๐๒๓)ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ.๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University … Read more