TH  |  EN

โครงงานปั้มน้ำอัตโนัมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงาน สามเณรกิตติศักดิ์ จะหลาบหลอง สามเณรสมหวัง เบ้าคำ สามเณรสายชล สุขสงวน ครูที่ปรึกษา นายพีรภัทร์ ตรงดี นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ  

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)    ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ.2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และรับสมัครถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 นั้น บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฎในประกาศรับสมัครภายในวันที่ … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ … Read more

กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”

 กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2567 ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้คำปรึกษานักเรียน เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ ในการทำโครงงานได้ และได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในปี 2567 มีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 59 คน จาก 22 โรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปทำวิจัยระยะสั้น ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2567

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์(Singapore International Pre-Graduate Awardat the Agency for Science, Technology and Research: A-STAR)        ด้วยสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Agency for Science, Technology and Research: A-STAR) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ Biopolis และ Fusionopolis (https://www.a-star.edu.sg/) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปทำวิจัยระยะสั้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของสำนักงาน A-STAR โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนภายใต้ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสิงคโปร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือก       ใบสมัคร       … Read more

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” และเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” และเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567       บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูพระคุณครู 2567” เชิญชวนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ร่วมปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญ ความกตัญญูต่อพระคุณครูและส่งเสริมวิชาชีพครู รวมถึงการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูพระคุณครู 2567” ในวันจันทร์ที่ 15มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมและวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  https://youtu.be/-XhudLQ-Puo?si=Ook1O6QJm2h7ttUa         วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิฯ นางสุพร ตรีนรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ดร. กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จถวายรายงานการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนฯ     โครงการฯ เกิดด้วยพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องจากทรงเห็นว่า … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ.2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับ ๒)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง(Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) จำนวน 2 ทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 … Read more

ค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร

 ค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโมเดลธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ฯลฯ และเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานในเวที Show&Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน ประกอบด้วยครู … Read more