TH  |  EN

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และ สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ ครูสอนฟิสิกส์ นิสิต นักศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน … Read more

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2561 https://www.youtube.com/watch?v=KG4q_o_hmVw        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561                ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริรวม 3 โครงการ และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอีก 5 โครงการ                 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา … Read more

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียน ทสรช 61

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียน ทสรช 61 https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf

จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสำหรับสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสำหรับสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ ในการจัดกิจกรรม การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้กับสามเณร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้บริหารสถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมดังกล่าวมีสามเณรระดับชั้น ม.๔ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๙ รูป facebook | คลิก

พระราชทานทุนการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ เครดิตโดย สำนักข่าวไทย original link : คลิก เมื่อ :วันที่ 15 ก.ค. 2562 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ งาน : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562 สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา … Read more

ค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง

ค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิชาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่สามเณร และ ดร. กิติศักดิ์ เกิดโต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมนักศึกษาพี่เลี้ยง 15 คน จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Programming เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วยบอร์ด … Read more