TH  |  EN

พลังแสงอาทิตย์กำเนิดความรู้

พลังแสงอาทิตย์กำเนิดความรู้ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ชื่อเดิม “วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล” นั้นไม่มีระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยจึงจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล (Diesel Generator) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีบริหารพลังงานในวิทยาลัยอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ตั้งอยู่ในอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัด กำปงธม ประเทศกัมพูชา โดยสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีได้สนองแนวพระราชดำริ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณใจกลางประเทศจำนวน 45 ไร่ (ต่อมาได้ขยายเป็น 117 ไร่) เป็นพื้นที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยเปิดสอนทั้งสายสามัญ (เกรด 7-12) และสายอาชีวศึกษา (เกรด 10-12) จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชากสิกรรม และสาขาวิชาปศุสัตว์ โดยปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ที่ผ่านมาสถาบันฯ … Read more