TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานในประเทศไทย ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ หรือโรงเรียนหลัก 67 ใน สปป. ลาว เนื่องจาก การเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเฉพาะภาคทฤษฎี ยังขาดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในสามด้าน คือ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การทดลอง พัฒนา และคัดเลือกหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนไทยกับ สปป. ลาว … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดมิวอาย อุปกรณ์ที่จะช่วยแปลงกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ ในราคาประหยัด ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดย สวทช. ได้นำชุดมิวอายไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สนุกสนาน เร้าใจ เพิ่มความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน