ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

     มูลนิธิฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อให้คำปรึกษาให้เยาวชนได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright ของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว โดยมีเยาวชนและครูที่เข้าอบรมจำนวน 50 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7 จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6 จ.นครสวรรค์ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างง่ายด้วยบอร์ด KidBright ของตนเองและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงงาน แล้วให้เยาวชนนำโครงงานคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียน นำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐานจนไปถึงการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ร่วมกับโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ และได้จัดอบรม  เชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนพิการมีโอกาสเรียนรู้วิทยาการข้อมูลผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUD … Read more

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า) จัดทำ “โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงพูดจากรายการโทรทัศน์และสื่อการเรียนการสอน ที่จะต้องมีคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด-ปิดได้ ซึ่งจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ในปี พ.ศ. 2565 A-MED สวทช. ได้ดำเนินการจ้างทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า) ในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอบันทึกการเรียนการสอน โดยทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงได้คัดเลือกผู้ต้องขังเพิ่มเติม จำนวน 10 คน ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการถอดความเสียงพูด เพื่อให้มีผู้ต้องขังเพียงพอต่อการรองรับการจ้างงานดังกล่าว มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์วิจัย เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย จอภาพ เคส เมาส์ คีย์บอร์ด ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานถอดความเสียงพูดแล้วเพื่อไว้ใช้งานในเรือนจำโดยวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-14.30 … Read more