TH  |  EN

หนังสือ รายงานโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ระหว่างปี 2550-2560

หนังสือ รายงานโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ระหว่างปี 2550-2560

การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.    วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 งานประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2562 (ครั้งที่ 39) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.” ซึ่งดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูใหญ่โรงเรียน ตชด. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และผู้บังคับบัญชาในสายงานโรงเรียน ตชด. ประมาณ 270 คน    ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วยใยต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในด้านการศึกษา ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และการจัดการน้ำสะอาดภายในโรงเรียน ตชด. มูลนิธิฯ จึงได้สนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินโครงการฯ … Read more

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)        เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป         ผลการประชุมสามารถหาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียน และชุมชนได้ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ แผนระยะสั้น (ปัจจุบัน – … Read more