TH  |  EN

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone https://youtu.be/SdAsmh20uzY เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สร้างเมื่อ: 30 มีนาคม 2566           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี คนพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โดยมี นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ คณะครูที่สอนวิชาการ นักกายภาพและทีมฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย จากการติดตามเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กพิการ ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 … Read more

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ประจำปี 2565 สร้างเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2566     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทีมกาชาดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เด็กชายฮาริส ดาแมยีเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี ซึ่งจากการรายงานด้านการเรียน สุขภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว จากหน่วยงานทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่ามีทุกคนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี Facebook | คลิก

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายฮาริส ดาแมยี สร้างเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส ดาแมยี ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี Facebook | คลิก

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ สร้างเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ ณ โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และบ้านพัก โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี Facebook | คลิก

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัดุลวาเรส เปาะซูปายา

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัดุลวาเรส เปาะซูปายา สร้างเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และบ้านพัก โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอับดุลวาเรส มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี Facebook | คลิก

กรณีศึกษาพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส 2565

กรณีศึกษาพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส 2565 สร้างเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ประชุมหารือและร่วมวางแผนการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของเด็กพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เด็กชายฮาริส ดาแมยี กับเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ร่วมกับนายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนนราสิขาลัย ผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ศึกษานิเทศก์ของ สพป.นราธิวาสเขต 1 ศึกษานิเทศก์ของ สพม.นราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง Facebook | คลิก

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว             สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีพระราชกระแสรับสั่งว่าควรประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่ โรงเรียนหลัก 67             ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักชลประทานที่ … Read more

    โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด., และสพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

                ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๓๖ แห่ง

โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

  โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไข   ปัญหา ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาไปแล้วจำนวน ๗ ครั้ง อ่านต่อ