TH  |  EN

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560 https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf

ถอดบทเรียน ไอซีที เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ถอดบทเรียน ไอซีที เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียน ทสรช 61

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียน ทสรช 61 https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf