TH  |  EN

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี     เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 /2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนต่อไปผลการติดตามการดำเนินงานแผนเร่งด่วนและแผนระยะสั้นปี 2561 -2562  จัดหาแหล่งน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และชุมชน• โรงเรียน ตชด. มีบ่อบาดาล และ ระบบน้ำประปาสำเร็จรูปแล้ว• โรงเรียน ตชด และชุมชนพื้นราบรอบโรงเรียน … Read more