TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย              วันที่ 9 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดร้านกาแฟและจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน มีผลงานเด่นเป็นสินค้าเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา กาแฟที่ผลิตโดยผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ชื่อ DDoi (ดีดอย) โดยมีการบริหารจัดการร้านได้ดี มีนักเรียนที่รับผิดชอบในการโพสสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีผลงานศิลปะของนักเรียนที่น่าสนใจมากมาย … Read more