TH  |  EN

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น เช่น CERN School Thailand (ระดับปริญญาโท-เอก) และ Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop (ระดับปริญญาตรี)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น     เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค ผ่านการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น ได้แก่ โครงการ CERN School Thailand      เป็นโครงการจัดการประชุมที่ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และเครื่องตรวจวัดอนุภาค รวมถึงรวบรวมนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในประเทศไทยเพื่อรวมตัวกันเป็น particle physics consortium อ่านต่อ  

โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น

โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น เป็นโครงการร่วมมือวิจัยโดยการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือนักวิจัยเข้าร่วมทำงานวิจัย ฝึกฝน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้กลับมาสู่ประเทศไทย ปัจจุบันได้ส่งนักวิจัยจำนวน 2 คน คือ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ และ Dr. Emanuele Simili จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น อ่านต่อ

โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น   เมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น เอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น  … Read more

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น High School Visit Programme     ในคราวเดินทางมายังประเทศไทยของ Prof. Emmanuel Tsesmelis เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลุ่มการทดลอง ALICE เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2555 Prof. Emmanuel Tsesmelis ได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอให้จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทดลองขนาดใหญ่ระดับโลก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง อ่านต่อ