TH  |  EN

จัดอบรมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์”

จัดอบรมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์”     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่เยาวชนและครู ของสถานพินิจฯ / ศูนย์ฝึกฯ ทั้งสิ้น 21 แห่ง จำนวน 200 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ ทำความเข้าใจว่าลูกค้าคือใคร ทำให้เยาวชนทราบถึงเป้าหมายหลักของการตลาด และหลักการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการและแนะนำเทคนิคการทำการตลาด เช่น การทำโปรโมชั่น การทำประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนลูกค้า  

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์     มูลนิธิฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อให้คำปรึกษาให้เยาวชนได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright ของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว โดยมีเยาวชนและครูที่เข้าอบรมจำนวน 50 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7 จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6 จ.นครสวรรค์ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างง่ายด้วยบอร์ด KidBright ของตนเองและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงงาน แล้วให้เยาวชนนำโครงงานคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Show & Share : วันปล่อยของ น้องขอโชว์ สำหรับ เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ

กิจกรรม Show & Share : วันปล่อยของ น้องขอโชว์ สำหรับ เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ      วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ชั้น7 อาคารแกรนด์พาลาซโซ่ โรงแรมพาลาซโซ่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด (HSBC) และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Show & Share : วันปล่อยของ น้องขอโชว์ สำหรับ เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด (HSBC) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน … Read more