TH  |  EN

การอบรม“โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม”

การอบรม“โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) ในการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติิธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย   โครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯและเด็กนักเรีนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพื่อการสื่อสารสาธารณะ สร้างเสริมรายได้และประกอบอาชีพ จำนวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้ (๑) หลักสูตรการเงินการออม   | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง | (๒) หลักสูตรการทำบัญชีรับ-จ่าย   | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง | (๓) หลักสูตรจิตอาสา-จิตสาธารณะ    | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง | (๔) หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง | (๕) หลักสูตรการตลาดเบื้องต้น     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |  (๖) หลักสูตรการขายของออนไลน์     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง ep1/2  ep2/2 |  (๗) หลักสูตร … Read more