TH  |  EN

ติดตามเรื่องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารและนักกายภาพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

ติดตามเรื่องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารและนักกายภาพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เข้านิเทศงานและติดตามเด็กพิการกรณีศึกษาที่พิการแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้ขอไปประชุมเพื่อติดตามเรื่องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารและนักกายภาพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะครูของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เด็กพิการจะได้ฝึกกายภาพกับนักกายภาพทุกวันตามแผนที่วางไว้ และนักกายภาพให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังของเด็กพิการกับผู้ปกครองหลังจากที่กลับภูมิลำเนาแล้ว และขอให้ช่วยกำกับเด็กพิการให้ออกกำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีน้ำหนักที่พอดี มีกล้ามเนื้อและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่วนเรื่องการเรียนรู้ด้านวิชาการ ครูแจ้งว่าเด็กพิการมีความตั้งใจและสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พัก สถานที่และบุคลากรในการฝึกกายภาพให้กับเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ครูเพื่อสอนเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ ขอบคุณสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติที่สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสนับสนุนการตรวจประเมินผลเพื่อวางแผนการผ่าตัดให้เด็กพิการ

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามคนพิการกรณีศึกษาที่พิการตั้งแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามเด็กพิการกรณีศึกษาที่พิการแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี      เมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์จักรพงษ์ กิรติพงษ์วุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ นายธวัชชัย จันทร์สะอาด นักกายอุปกรณ์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเด็กพิการกรณีศึกษาที่พิการแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี วันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะทำงานได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการพร้อมกับคณะผู้บริหารในพื้นที่ อำเภอหนองจิก หลังจากนั้นได้ไปโรงเรียนบ้านดอนรัก เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในการรับเด็กพิการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล วันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กับหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการกรณีศึกษาเพื่อรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้ว่าราชการได้รับทราบ และหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหล่าเยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหล่าเยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform (21 พฤศจิกายน 2566) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี :ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี การปิดหลักสูตรการอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วย KidBright AI Platform” ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2566 ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ในโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 โรงเรียน      ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักประสานงานโครงการตามพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ … Read more

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” จังหวัดนราธิวาส

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ผู้ทำงานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” คือ เด็กชายฮาริส ดาแมยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งนางสาวซูไฮนี ดาแมยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พี่สาวเด็กชายฮาริส ทั้งสามคนเป็นนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานคนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนิเทศงานและติดตามการดำเนินงานคนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมี นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่มีการดำเนินงานหลายโครงการ ทั้งการดำเนินงานด้านการใช้ไอทีและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยมี นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนโสตอนุสารสุนทรมีการดำเนินงานหลายโครงการ อาทิเช่น การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา การดำเนินงานห้องเรียนไอที การดำเนินงานห้องคอมพิวเตอร์ การฝึกและแก้ไขการพูด การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งพิการ

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชนาญการพิเศษ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล โดยมี วรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ    โดยโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีการดำเนินงานหลายโครงการ ทั้งการดำเนินงานห้องเรียนไอที การดำเนินงานห้องคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฝึกและแก้ไขการพูด การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ      วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี : อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้นำคณะบริษัท Start up ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้เข้านำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมกับ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประกอบด้วย นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด โดยมีรายการอุปกรณ์ที่นำไปเสนอประกอบด้วย Space walker. อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูการยืนและการเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้รักษาทางกายภาพบำบัด พัฒนาโดยบริษัทเมดิคิวบ์ จำกัด Stande-Go อุปกรณ์ช่วยลุกยืนและเคลื่อนย้าย เป็นนวัตกรรมช่วยลุกยืน และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย … Read more

A-MED เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่การประกวด i-CREATe 2023

    ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้จัดกิจกรรม “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคัดเลือกทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้สูงอายุที่โดดเด่น เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (The Global Student Innovation Challenge: gSIC 2023) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี เป็นเวทีสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ อีกทั้งได้เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ … Read more