กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยมี นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนโสตอนุสารสุนทรมีการดำเนินงานหลายโครงการ อาทิเช่น การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา การดำเนินงานห้องเรียนไอที การดำเนินงานห้องคอมพิวเตอร์ การฝึกและแก้ไขการพูด การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งพิการ

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชนาญการพิเศษ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล โดยมี วรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ    โดยโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีการดำเนินงานหลายโครงการ ทั้งการดำเนินงานห้องเรียนไอที การดำเนินงานห้องคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฝึกและแก้ไขการพูด การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ      วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี : อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้นำคณะบริษัท Start up ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้เข้านำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมกับ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประกอบด้วย นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด โดยมีรายการอุปกรณ์ที่นำไปเสนอประกอบด้วย Space walker. อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูการยืนและการเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้รักษาทางกายภาพบำบัด พัฒนาโดยบริษัทเมดิคิวบ์ จำกัด Stande-Go อุปกรณ์ช่วยลุกยืนและเคลื่อนย้าย เป็นนวัตกรรมช่วยลุกยืน และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย … Read more

A-MED เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่การประกวด i-CREATe 2023

    ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้จัดกิจกรรม “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคัดเลือกทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้สูงอายุที่โดดเด่น เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (The Global Student Innovation Challenge: gSIC 2023) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี เป็นเวทีสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ อีกทั้งได้เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=JE02E-Do6Lc&ab_channel=ThaiprincessIT     (วันที่ 10 สิงหาคม 2566) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน i-CREATe 2023 นายไซม่อน หว่อง คัมมัน ประธานกลุ่มความร่วมมือวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ … Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน      โครงการเทคโนโลยีสารสนเพื่อพัฒนาคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ติดตามกรณีศึกษาพระราชทาน จ.นราธิวาส 15 มิ.ย. 66

ติดตามกรณีศึกษาพระราชทาน จ.นราธิวาส 15 มิ.ย. 66      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเคสกรณีศึกษาพระราชทานร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยมีนายหฤษฎ์ มาหะมะ ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย ผู้แทนกาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับ โดยทางคณะได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กอารีสา มะลี กรณีศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านอีนอและบ้านพักใน ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ โดย นางตอบญีบะส สาเระ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน     ครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงรายงานเรื่องการเรียนของเด็กหญิงอารีสารายงานให้ทราบว่าเด็กหญิงอารีสามีนิสัยร่าเริง สามารถทำกิจกรรมกับนักเรียนทั่วไปได้ … Read more

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สร้างเมื่อ: 30 มีนาคม 2566           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี คนพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โดยมี นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ คณะครูที่สอนวิชาการ นักกายภาพและทีมฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย จากการติดตามเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กพิการ ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 … Read more

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ประจำปี 2565 สร้างเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2566     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทีมกาชาดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เด็กชายฮาริส ดาแมยีเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี ซึ่งจากการรายงานด้านการเรียน สุขภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว จากหน่วยงานทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่ามีทุกคนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี Facebook | คลิก